Tujia Somerset South Nanjing Serviced Residence

Located at the junction of Taihuai Huijing Road and Main Street, Nanjing, Jiangsu.

Key facts

Address Nanjing, China, Nanjing
Property Type Lodging