Tiến độ xây dựng

news-image
21 SEPT 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 9/2022

news-image
21 AUG 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 8/2022

news-image
21 JUL 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 7/2022