Trung tâm chiến lược Xuất sắc

Trung tâm chiến lược Xuất sắc của Tập đoàn CapitaLand (COE) tập trung vào việc xây dựng tiềm năng, đổi mới và thiết lập tiêu chuẩn cho các lĩnh vực kinh doanh và nền tảng vận hành mà CapitaLand tham gia.

Chúng tôi có sáu lĩnh vực trọng tâm trong COE: