Đổi mới Bán lẻ

Trung tâm chiến lược Xuất sắc về Đổi mới Bán lẻ của CapitaLand hướng đến mở rộng và nâng tầm lãnh đạo của CapitaLand trong lĩnh vực bán lẻ đa kênh và tại chỗ thông qua các giải pháp đổi mới.

Phạm vi đổi mới bao gồm:

  • Tạo ra mô hình kinh doanh mới - Phát triển các ý tưởng mới để tạo thêm doanh thu và lưu lượng truy cập
  • Tăng cường mạng lưới bán lẻ - Giới thiệu các nhà bán lẻ mới vào thị trường và vươn ra ngoài khu vực châu Á
  • Củng cố thương hiệu bán lẻ của CapitaLand - Hợp tác với các bên liên quan trong ngành và các cơ quan chính phủ

Động lực thúc đẩy chiến lược này bao gồm:

  • Nền tảng
  • Đối tác
  • Sản phẩm

Và được củng cố bởi:

  • Truyền thông - Kiến tạo không gian, kết nối mọi người
  • Vận hành - Quản lý tiện ích, nâng cao năng suất
  • Cho thuê - Mô hình kinh doanh và dịch vụ mới