Chiến lược đô thị

Chiến lược đô thị là một trong những trọng tâm thuộc Trung tâm chiến lược Xuất sắc của CapitaLand, chịu trách nhiệm đề xuất các giải pháp quy mô khu vực, để hoạt động đầu tư có thể thực hiện một cách bền vững về kinh tế, sinh thái, xã hội và công nghệ.

Là chủ đầu tư hàng đầu, CapitaLand có vị thế đặc biệt khi có thể tận dụng toàn bộ các cơ hội phát triển để đem lại những thay đổi cho đô thị. CapitaLand nhận ra rằng tiến trình đô thị hóa cần phải được cải tiến do sự hạn chế về nguồn lực tài nguyên, và cần phải có một chiến lược toàn diện để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Những sáng kiến chiến lược đô thị bước đầu của của chúng tôi bao gồm đô thị thông minh, giải pháp di động và năng lượng tích hợp. Thông qua những sáng kiến này, chúng tôi tìm cách phát triển các nguồn doanh thu bổ sung, cân đối bảng chi phí và bảo vệ sự năng động, hấp dẫn và các giá trị chung tại khu vực.

Nhờ đó, quan hệ hợp tác với các bên liên quan được củng cố với vai trò là người hỗ trợ kinh doanh. Quan hệ này có thể kể đến như qua mô hình Phòng thí nghiệm Đổi mới Đô thị Thông minh, cho phép các đối tác của chúng tôi thử nghiệm các ý tưởng của họ.

Khai thác dữ liệu ở cấp đô thị có thể mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặc cho hoạt động kinh doanh của CapitaLand. Thông qua phân tích dữ liệu đô thị để dự báo và đánh giá, chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy quan hệ đối tác chặt chẽ với khu vực công để đưa ra các giải pháp đô thị sáng tạo dựa trên nghiên cứu dữ liệu.

Chúng tôi chắt lọc kinh nghiệm từ nhiều khu vực địa lý và làm việc với chính phủ cũng như các bên liên quan xuyên biên giới để hướng tới hiện thực hóa thành công tầm nhìn của các dự án.