Đăng Ký
floor1
lvl1-A3-04 lvl1-A3-05 lvl1-A3-03 lvl1-A3-06 lvl1-A3-02 lvl1-A3-07 lvl1-A3-08 lvl1-A3-09 lvl1-A3-01
floor2_13
lvl2_13-A1-03 lvl2_13-A1-04 lvl2_13-A1-05 lvl2_13-A1-06 lvl2_13-A2-03 lvl2_13-A2-04 lvl2_13-A2-05 lvl2_13-A3-03 lvl2_13-A1-02 lvl2_13-A1-01 lvl2_13-A1-08 lvl2_13-A1-07 lvl2_13-A2-02 lvl2_13-A2-01 lvl2_13-A2-06 lvl2_13-A3-02 lvl2_13-A3-01 lvl2_13-A3-06 lvl2_13-A3-05 lvl2_13-A3-04 lvl2_13-A3-07 lvl2_13-A3-08 lvl2_13-A3-09 lvl2_13-A3-10 lvl2_13-A3-11
floor14
lvl14-A1-03 lvl14-A1-04 lvl14-A1-05 lvl14-A1-06 lvl14-A1-02 lvl14-A1-01 lvl14-A1-08 lvl14-A1-07 lvl14-A3-02 lvl14-A3-01 lvl14-A3-05 lvl14-A3-04 lvl14-A3-03 lvl14-A3-06 lvl14-A3-07 lvl14-A3-08 lvl14-A3-09 lvl14-A3-10
floor15
lvl15-A1-03 lvl15-A1-04 lvl15-A1-05 lvl15-A1-06 lvl15-A1-02 lvl15-A1-01 lvl15-A1-08 lvl15-A1-07 lvl15-A3-05 lvl15-A3-04 lvl15-A3-03 lvl15-A3-06 lvl15-A3-07 lvl15-A3-08 lvl15-A3-09 lvl15-A3-10 lvl15-A3-02 lvl15-A3-01
floor16
lvl16-A1-03 lvl16-A1-04 lvl16-A1-05 lvl16-A1-06 lvl16-A1-02 lvl16-A1-01 lvl16-A1-08 lvl16-A1-07 lvl16-A3-06 lvl16-A3-05 lvl16-A3-04 lvl16-A3-03 lvl16-A3-07 lvl16-A3-08 lvl16-A3-09 lvl16-A3-10 lvl16-A3-11 lvl16-A3-02 lvl16-A3-01
floor17_22
lvl17_22-A1-03 lvl17_22-A1-04 lvl17_22-A1-05 lvl17_22-A1-06 lvl17_22-A1-02 lvl17_22-A1-01 lvl17_22-A1-08 lvl17_22-A1-07 lvl17_22-A3-06 lvl17_22-A3-05 lvl17_22-A3-04 lvl17_22-A3-03 lvl17_22-A3-02 lvl17_22-A3-01 lvl17_22-A3-07 lvl17_22-A3-08 lvl17_22-A3-09 lvl17_22-A3-10 lvl17_22-A3-11
Chú thích:
  • 1 Bedroom
  • 2 Bedrooms
  • 3 Bedrooms
  • Thang máy/Hành lang/M & E
Khuyến Cáo
  • Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện. Đơn vị đo lường là mm.
  • Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
keyplan
EN