Tiến độ xây dựng

site progress image
20 JUNE 2024

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 06/2024

site progress image
17 MAY 2024

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 05/2024

site progress image
26 APR 2024

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 04/2024

site progress image
27 MAR 2024

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 03/2024

site progress image
21 FEB 2024

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 02/2024

site progress image
22 JAN 2024

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 01/2024

site progress image
25 DEC 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 12/2023

site progress image
23 NOV 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 11/2023

site progress image
23 OCT 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 10/2023

site progress image
22 SEP 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 09/2023

site progress image
21 AUG 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 08/2023

site progress image
21 JULY 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 07/2023

site progress image
21 JUNE 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 06/2023

site progress image
22 MAY 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 05/2023

site progress image
21 APR 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 04/2023

site progress image
24 MAR 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 03/2023

site progress image
23 FEB 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 02/2023

news-image
11 JAN 2023

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 01/2023

news-image
21 DEC 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 12/2022

news-image
21 Nov 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 11/2022

news-image
21 OCT 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 10/2022

news-image
21 SEPT 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 9/2022

news-image
21 AUG 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 8/2022

news-image
21 JUL 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng - Tháng 7/2022