THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

28 AUG 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 8/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

28 JULY 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 7/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

28 JUN 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 6/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

24 MAY 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 5/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

28 APR 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 4/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

28 MAR 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 3/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

22 FEB 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 2/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

30 JAN 2023

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 1/2023

Thi công hoàn thiện mặt ngoài

28 DEC 2022

Cập nhật tiến độ dự án DEFINE – Tháng 12/2022

Cất nóc dự án.