Đăng Ký

SƠ ĐỒ TẦNG

floor1-20
lvl1_20-C-02 lvl1_20-C-03 lvl1_20-C-01 lvl1_20-C-04 lvl1_20-C-10 lvl1_20-C-05 lvl1_20-C-09 lvl1_20-C-06 lvl1_20-C-08 lvl1_20-C-07
Chú thích:
  • 3 Bedroom
  • 4 Bedrooms
  • Thang máy/Hành lang/M & E
Khuyến Cáo
  • Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện. Đơn vị đo lường là mm.
  • Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
keyplan
EN