Chính sách Bảo mật

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng là quan trọng với chúng tôi. Chính sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Tập Đoàn CapitaLand này (“Chính Sách”) quy định cách thức chúng tôi quản lý Dữ Liệu Cá Nhân do chúng tôi nắm giữ trong hệ sinh thái One CapitaLand Ecosystem. Chính Sách áp dụng cho:

a)              CapitaLand Development Private Limited (CLD) (Số đăng ký 201109018N) nắm giữ các tài sản đang phát triển và xây dựng các bất động sản mới;

b)              CapitaLand Investment Limited (CLI) (Số đăng ký 200308451M) nắm giữ các quỹ đầu tư tín thác bất động sản, quỹ tư nhân, người quản lý tài sản và kinh doanh khách sạn; và/hoặc

c)               các công ty có liên quan và các công ty liên kết;

sau đây gọi chung là “CapitaLand”, “Tập Đoàn CapitaLand”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), tuỳ thuộc vào ngữ cảnh, đều nhận thức được sự quan trọng của việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của Dữ Liệu Cá Nhân và quyền riêng tư cá nhân và cam kết tuân thủ Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Singapore (Đạo Luật 26 năm 2012) (“PDPA”) và pháp luật bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khác được áp dụng, bao gồm Luật Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“GDPR”) của Khối Liên minh Châu Âu (“EU”) nếu được áp dụng. Vui lòng đọc Chính Sách này để biết và hiểu mục đích chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng.

Chúng tôi áp dụng cách thức “Dữ liệu – chọn lọc, Dữ liệu – chặt chẽ” trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

“Dữ liệu – chọn lọc” nghĩa là chúng tôi chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho việc kinh doanh hoặc các hoạt động do chúng tôi thực hiện và sẽ hủy Dữ Liệu Cá Nhân một cách thích hợp một khi không có kinh doanh hoặc vì mục đích pháp lý. Chúng tôi không thu thập Dữ Liệu Cá Nhân một cách ngẫu nhiên hoặc bừa bãi mà không có mục đích. 

“Dữ liệu – chặt chẽ” nghĩa là chúng tôi không tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng nếu không được sự đồng ý trước của Quý Khách hàng và chúng tôi có các biện pháp quản lý, phương thức bảo vệ và ứng dụng Công nghệ Thông tin (IT) để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng.

Chính Sách này được áp dụng mà không thay thế bất kỳ chấp thuận nào mà trước đây Quý Khách hàng đã đồng ý với chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng, và phạm vi, chủ thể được quyền thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng được thực hiện theo đúng sự chấp thuận của Quý Khách hàng và theo quy định pháp luật. Các thành viên thuộc Tập Đoàn CapitaLand cũng được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng khi được Quý Khách hàng đồng ý trước. Chính Sách này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có được theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng.

Để tránh hiểu nhầm, trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép, không quy định nào tại Chính Sách này thiết lập trách nhiệm chung và liên đới đối với các thành viên thuộc Tập Đoàn CapitaLand.

Nói chung, chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể được xác định trong Chính sách này dựa trên sự đồng ý của Quý Khách hàng. Khi áp dụng GDPR, cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cũng có thể là điều đó cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba như được mô tả trong đoạn 3.8 của Chính sách này. Những lợi ích hợp pháp này bao gồm việc cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng khi Quý Khách hàng là khách hàng của chúng tôi, quản lý mối quan hệ giữa CapitaLand và Quý Khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các mục đích kinh doanh nội bộ và mục đích hành chính. Trong một số trường hợp, việc cung cấp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng có thể là tuân thủ theo yêu cầu theo quy định của pháp luật và/hoặc tuân thủ theo yêu cầu theo hợp đồng, hoặc có thể cần thiết để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà Quý Khách hàng đã đồng ý với chúng tôi hoặc thực hiện các dịch vụ mà Quý Khách hàng đã yêu cầu.

Ngoài ra, nếu Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng đã được chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ trong một khu vực tài phán cụ thể có các yêu cầu hoặc ngoại lệ cụ thể đối với định nghĩa về nếu Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm, thì chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu đó theo quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành trong phạm vi khu vực tài phán đó.

1.               Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng

1.1            “Dữ Liệu Cá Nhân” liên quan đến bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin về Quý Khách hàng mà từ đó có thể xác định Quý Khách hàng (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó kết hợp với thông tin khác. Ví dụ về Dữ Liệu Cá Nhân mà Quý Khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm (phụ thuộc vào bản chất tương tác của Quý Khách hàng với chúng tôi):

a)      tên, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc số định danh khác, (các) số điện thoại, địa chỉ nhận gửi thư, địa chỉ thư điện tử, nhận diện khuôn mặt trên hình ảnh hoặc video, dấu vân tay và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Quý Khách hàng mà Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ cách thức tương tác nào với Quý Khách hàng;

b)     thông tin về việc sử dụng của Quý Khách hàng cho website và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cookies, địa chỉ IP, chi tiết thông tin tài khoản đăng ký và thành viên;

c)     lịch sử tuyển dụng, trình độ học vấn, và mức thu nhập của Quý Khách hàng; và

d)     thông tin thanh toán liên quan, như tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng, và lịch sử tín dụng của Quý Khách hàng.

2.               Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng

2.1            Nhìn chung, chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng theo các cách thức sau đây:

a)      khi Quý Khách hàng gửi mẫu đăng ký liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, hoặc đặt bất kỳ câu hỏi trực tuyến nào;

b)     khi Quý Khách hàng đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi trên các website do chúng tôi sở hữu hoặc vận hành hoặc khi Quý Khách hàng đăng ký làm thành viên trên bất kỳ website nào do chúng tôi sở hữu và/hoặc vận hành;

c)     khi Quý Khách hàng đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm việc truy cập vào các bất động sản hoặc đăng ký ở tại căn hộ dịch vụ hoặc khách sạn của chúng tôi thông qua quầy đăng ký tự phục vụ đặt tại các bất động sản;

d)     khi Quý Khách hàng tương tác với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi, ví dụ, gặp trực tiếp, gọi điện thoại, thư, hình thức trực tuyến (như hình thức “Liên hệ” trên website của chúng tôi), trò chuyện đặt chỗ trực tuyến, mạng truyền thông xã hội và thư điện tử;

e)     khi Quý Khách hàng sử dụng hoặc mua dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi;

f)      khi Quý Khách hàng thiết lập bất kỳ tài khoản với chúng tôi (như tài khoản điểm thưởng Ascott);

g)     khi Quý Khách hàng yêu cầu chúng tôi liên hệ với Quý Khách hàng;

h)     khi Quý Khách hàng phản hồi yêu cầu của chúng tôi về Dữ Liệu Cá Nhân bổ sung;

i)       khi Quý Khách hàng yêu cầu được đưa vào danh sách nhận thư điện tử hoặc thư khác;

j)       khi Quý Khách hàng phản hồi chương trình khuyến mãi hoặc các chương trình khác của chúng tôi;

k)     khi Quý Khách hàng phản hồi khảo sát thị trường của chúng tôi;

l)       khi Quý Khách hàng nộp đơn xin việc hoặc xin học bổng;

m)    khi chúng tôi nhận tài liệu tham khảo về đối tác kinh doanh và bên thứ ba, ví dụ, khi Quý Khách hàng được đối tác kinh doanh và bên thứ ba giới thiệu;

n)     khi Quý Khách hàng gửi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác; và

o)     khi Quý Khách hàng truy cập vào website của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Đoạn 8 (Chính sách Cookie) bên dưới để có thêm thông tin.

Chúng tôi có thể theo dõi hoặc ghi âm cuộc gọi và tương tác khách hàng để đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá thành tích, và cho mục đích xác định danh tính, và trong khi nhận phản hồi đối với thắc mắc, yêu cầu và ý kiến phản ánh của Quý Khách hàng và cho các mục đích liên quan khác. Việc theo dõi hoặc ghi âm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.2            Nếu Quý Khách hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba (ví dụ thông tin về người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ) cho chúng tôi, Quý Khách hàng cam đoan và đảm bảo việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi, cũng như việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó của chúng tôi phục vụ cho mục đích được quy định tại Chính Sách này, là hợp pháp.

3.               Sử dụng và Tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân

3.1            Hoạt động kinh doanh của chúng tôi là để hiểu và đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng và cung cấp cho Quý Khách hàng sản phẩm và dịch vụ Quý Khách hàng yêu cầu. Để làm được việc đó hiệu quả, chúng tôi cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về Quý Khách hàng.

3.2            Nhìn chung, chúng tôi sẽ, tuỳ thuộc vào quy định của pháp luật, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích sau đây:

a)     cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ do Quý Khách hàng yêu cầu;

b)     giúp chúng tôi rà soát, phát triển, cải thiện, quản lý việc tiếp nhận của và – đến mức độ yêu cầu sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân – nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng tương lai, thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu (không liên quan đến tạo hồ sơ tự động hoặc dẫn đến hoạt động ra quyết định tự động được quy định theo GDPR);

c)     trao đổi với Quý Khách hàng và phản hồi các thắc mắc, yêu cầu và phàn nàn từ Quý Khách hàng;

d)     cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà Quý Khách hàng có thể quan tâm;

e)     xử lý tranh chấp và thực hiện việc điều tra và tố tụng;

f)      bảo vệ và thi hành các quyền và nghĩa vụ do thỏa thuận và theo luật định;

g)     ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm, bao gồm gian lận và rửa tiền, và để phân tích và quản lý các rủi ro thương mại khác;

h)     quản lý cơ sở hạ tầng, hoạt động kinh doanh của chúng tôi và tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ;

i)       thúc đẩy giao dịch về tài sản (mà có thể mở rộng đến các giao dịch sáp nhập, mua lại hoặc mua bán tài sản) liên quan đến bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn CapitaLand; và

j)      tuân thủ các nguyên tắc, pháp luật và quy định hiện hành, quy chuẩn kinh doanh hoặc các hướng dẫn hoặc hỗ trợ trong việc thi hành luật và điều tra của các cơ quan Nhà nước liên quan.

3.3            Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích sau đây, tuỳ thuộc vào bản chất mối quan hệ của chúng tôi với Quý Khách hàng:

a)     Nếu Quý Khách hàng sở hữu tài khoản thành viên với chúng tôi (ví dụ là thành viên của CapitaStar hoặc Ascott Star Rewards):

                          i.          xử lý yêu cầu đăng ký tài khoản của Quý Khách hàng;

                         ii.          duy trì tài khoản của Quý Khách hàng với chúng tôi;

                        iii.          xác thực thông tin cá nhân và xử lý yêu cầu thanh toán đối với dịch vụ Quý Khách hàng được nhận hoặc do Quý Khách hàng yêu cầu;

                        iv.          cung cấp cho Quý Khách hàng sản phẩm và dịch vụ mà Quý Khách hàng đăng ký;

                         v.          trao đổi với Quý Khách hàng về sự thay đổi và phát triển các chính sách, điều khoản và thông tin hành chính, bao gồm cho các mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho Quý Khách hàng;

                        vi.          giải quyết các ý kiến phản hồi, yêu cầu và thắc mắc;

                       vii.          thực hiện nghiên cứu thị trường để làm thống kê, tạo hồ sơ khách hàng và phân tích thống kê để cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho Quý Khách hàng; và

                      viii.          xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đối với bất kỳ mục đích nêu trên.

b)     Nếu Quý Khách hàng tải hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động nào của chúng tôi:

                       i.           xử lý đơn đăng ký dịch vụ nếu được cung cấp trong ứng dụng;

                      ii.           duy trì tài khoản của Quý Khách hàng với chúng tôi;

                     iii.           xác thực và xử lý thông tin cá nhân của Quý Khách hàng và yêu cầu thanh toán đối với sản phẩm và dịch vụ được kết nối với ứng dụng;

                     iv.           cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ do Quý Khách hàng đăng ký;

                      v.           trao đổi với Quý Khách hàng về sự thay đổi và phát triển các chính sách, điều khoản và thông tin hành chính của chúng tôi, bao gồm cho các mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho Quý Khách hàng;

                     vi.           giải quyết các ý kiến phản hồi, yêu cầu và thắc mắc;

                    vii.           thực hiện nghiên cứu thị trường để làm thống kê, tạo hồ sơ khách hàng và phân tích thống kê để cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho Quý Khách hàng; và

                   viii.           xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cho bất kỳ mục đích nêu trên.

c)     Nếu Quý Khách hàng là người thuê tiềm năng hoặc đã là người thuê tại bất kỳ bất động sản nào của chúng tôi:

                       i.           thực hiện thẩm tra;

                      ii.           chuẩn bị thuê và/hoặc giấy phép và bất kỳ tài liệu nào khác có thể được yêu cầu;

                     iii.           thực hiện quản lý việc thuê và/hoặc giấy phép;

                     iv.           thực hiện giao dịch tài chính như thanh toán tiền thuê;

                      v.           trao đổi với Quý Khách hàng về các thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính khác của chúng tôi; và

                     vi.           cho mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nêu trên.

d)     Nếu Quý Khách hàng là người sử dụng tiềm năng hoặc là người sử dụng không gian làm việc chung (ví dụ Bridge+):

                       i.           thực hiện thẩm tra;

                      ii.           chuẩn bị các thỏa thuận và bất kỳ tài liệu nào khác có thể được yêu cầu để Quý Khách hàng sử dụng không gian làm việc chung của chúng tôi;

                     iii.           thực hiện quản lý các hợp đồng của Quý Khách hàng với chúng tôi, bao gồm việc truy cập vào không gian làm việc chung của chúng tôi;

                     iv.           thực hiện giao dịch tài chính như thanh toán tiền;

                      v.           trao đổi với Quý Khách hàng về các thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính khác của chúng tôi; và

                     vi.           cho mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nêu trên.

e)     Nếu Quý Khách hàng là người sử dụng tiềm năng hoặc là người sử dụng trung tâm dữ liệu của chúng tôi và cho bất kỳ mục đích hợp lý nào cho việc thực hiện thỏa thuận, chiếm hữu hoặc quản lý tốt các trung tâm dữ liệu của chúng tôi bởi chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền nào của chúng tôi:

                       i.           thực hiện thẩm tra;

                      ii.           chuẩn bị các thỏa thuận và bất kỳ tài liệu nào khác có thể được yêu cầu để Quý Khách hàng sử dụng trung tâm dữ liệu của chúng tôi;

                     iii.           thực hiện quản lý các hợp đồng của Quý Khách hàng với chúng tôi, bao gồm việc truy cập vào trung tâm dữ liệu của chúng tôi;

                     iv.           thực hiện giao dịch tài chính như thanh toán tiền;

                      v.           trao đổi với Quý Khách hàng về các thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính khác của chúng tôi; và

                     vi.           cho mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nêu trên.

f)      Nếu Quý Khách hàng mua bất động sản của chúng tôi hoặc thể hiện sự quan tâm mua bất động sản của chúng tôi:

                       i.           thực hiện thẩm tra;

                      ii.           chuẩn bị tài liệu bán hàng hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể được yêu cầu;

                     iii.           thực hiện quản lý bán hàng bao gồm bàn giao tài sản và sửa chữa khiếm khuyết tài sản;

                     iv.           thực hiện giao dịch tài chính như thanh toán theo tiến độ cho việc bán;

                      v.           trao đổi với Quý Khách hàng về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính của chúng tôi;

                     vi.           tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định liên quan, bao gồm việc duy trì phân tầng phát triển bất động sản; và

                    vii.           cho mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nêu trên.

g)     Nếu Quý Khách hàng là người cư trú tại một trong những căn hộ dịch vụ hoặc khách sạn của chúng tôi, hoặc nhân viên hoặc tổ chức là khách hàng tại căn hộ dịch vụ hoặc khách sạn của chúng tôi:

                       i.           thực hiện thẩm tra;

                      ii.           thiết lập hồ sơ khách hàng để cải thiện dịch vụ và cho mục đích tiếp thị;

                     iii.           đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá thành tích;

                     iv.           duy trì mối quan hệ với khách hàng;

                      v.           chuẩn bị hồ sơ cho thuê và bất kỳ tài liệu nào khác có thể được yêu cầu;

                     vi.           thực hiện quản lý việc cho thuê;

                    vii.           thực hiện giao dịch tài chính như thanh toán tiền lưu trú, và thực hiện hoàn trả tiền, quản lý tín dụng và rủi ro nội bộ;

                   viii.           trao đổi với Quý Khách hàng về sự thay đổi và phát triển các chính sách, điều khoản và thông tin hành chính của chúng tôi; và

                     ix.           cho mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nêu trên.

h)     Nếu Quý Khách hàng là cổ đông hoặc người nắm giữ cổ phiếu hoặc người nắm giữ cổ phiếu liên kết của chúng tôi:

                       i.           quản trị mối quan hệ, bao gồm xác thực danh tính của Quý Khách hàng và/hoặc người được ủy quyền của Quý Khách hàng (nếu có áp dụng);

                      ii.           thông báo cho Quý Khách hàng về các thành tích, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thông qua thông báo, báo cáo, bản tin và các hình thức thông tin liên lạc;

                     iii.           trao đổi với Quý Khách hàng về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính của chúng tôi; và

                     iv.           cho mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nêu trên.

i)       Nếu Quý Khách hàng là nhà cung cấp, nhà cung cấp tiềm năng hoặc nhà thầu:

                       i.           đánh giá báo giá của Quý Khách hàng;

                      ii.           kiểm tra hồ sơ năng lực của Quý Khách hàng;

                     iii.           trao đổi với nhân viên phụ trách, sau khi ký kết hợp đồng, mà là người thực hiện công việc hoặc dịch vụ tại bất động sản của chúng tôi, và cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp hoặc/và vấn đề an toàn; và

                     iv.           cho mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nêu trên.

j)       Nếu Quý Khách hàng nộp đơn làm ứng viên xin việc làm cho chúng tôi:

                       i.           xử lý đơn bao gồm kiểm tra trước tuyển dụng;

                      ii.           cung cấp hoặc nhận ý kiến tham khảo để sàng lọc lý lịch;

                     iii.           thu thập thông tin để chứng minh việc phù hợp của Quý Khách hàng với vị trí ứng tuyển;

                     iv.           tổ chức các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên;

                      v.           đánh giá thành tích;

                     vi.           quản lý lợi ích và bản lương;

                    vii.           cung cấp công cụ để tạo điều kiện hoặc được yêu cầu để thực hiện công việc;

                   viii.           trao đổi với Quý Khách hàng về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính của chúng tôi; và

                     ix.           cho mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nêu trên.

k)     Nếu Quý Khách hàng đang là nhân viên, Chính sách Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân Người lao động thuộc Tập đoàn CapitaLand cũng sẽ được áp dụng với Quý Khách hàng.

3.4            Những mục đích trên là chưa toàn diện, và tùy thuộc vào bản chất mối quan hệ giữa Quý Khách hàng và chúng tôi (Ví dụ: nếu Quý Khách hàng là thành viên của CapitaStar hoặc Ascott Star Awards), chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích khác mà Quý Khách hàng sẽ được thông báo và được sự đồng ý trước của Quý Khách hàng, theo các điều khoản và điều kiện được áp dụng.

3.5            Khi Quý Khách hàng đăng ký hoặc nắm giữ sản phẩm đồng thương hiệu do chúng tôi và (các) đối tác đồng thương hiệu cung cấp, chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng để chia sẻ cho đối tác đồng thương hiệu để chào bán, tiếp thị và quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi hoặc sự kiện nào mà đối tác đồng thương hiệu cho rằng Quý Khách hàng có thể quan tâm, với điều kiện việc chia sẻ đó được pháp luật cho phép và được Quý Khách hàng đồng ý trước. Để tránh nhầm lẫn, Dữ Liệu Cá Nhân do bên thứ ba điều hành các bất động sản của chúng tôi thu thập không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách này. Các nhà điều hành bên thứ ba đề cập đến các nhà điều hành không phải là thành viên của Tập đoàn CapitaLand. Các nhà điều hành bên thứ ba này điều hành hoạt động kinh doanh của họ trên các bất động sản này độc lập với Tập đoàn CapitaLand và Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân như khách và nhà cung cấp được các nhà điều hành bên thứ ba thu thập cho chính họ. Tập đoàn CapitaLand không có quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân đó. Các cá nhân nên kiểm tra trực tiếp với nhà điều hành bên thứ ba về quyền dữ liệu của họ.

3.6            Trường hợp Quý Khách hàng đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích sau đây:

a)      cung cấp dịch vụ và mở rộng quyền lợi cho Quý Khách hàng, bao gồm các chương trình khuyến mãi, chương trình khách hàng thân thiết và tri ân, gửi đến Quý Khách hàng thông tin cập nhật thị trường (ví dụ: về bất động sản), bản tin (ví dụ: về tài sản) và các thông tin khác về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi hoặc khuyến mãi của chúng tôi mà Quý Khách hàng có thể quan tâm và thực hiện nghiên cứu thị trường để phát triển các chương trình ưu đãi đặc biệt, khuyến mãi và/hoặc tiếp thị; và

b)     tổ chức các cuộc thi và rút thăm may mắn, bao gồm, khi cần thiết, công bố kết quả của các cuộc thi và rút thăm may mắn, xác định và liên hệ với người thắng.

3.7            Đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc trong các tương tác của Quý Khách hàng với chúng tôi, chúng tôi có thể đã thông báo hoặc sẽ thông báo cụ thể cho Quý Khách hàng về các mục đích khác của việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng phù hợp với các mục đích khác đã được Khách hàng đồng ý này.

3.8            Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng sẽ được bảo vệ và bảo mật, nhưng tuỳ thuộc vào quy định pháp luật hiện hành, Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng có thể, tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, được tiết lộ cho các bên thứ ba như được nêu dưới đây. Việc tiết lộ phải tuân theo các yêu cầu pháp lý bổ sung theo quy định pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào bản chất của việc chuyển giao đó cho bên thứ ba. Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng trong mỗi trường hợp chỉ được tiết lộ trong phạm vi cần thiết và tương xứng.

Các bên thứ ba là:

a)      các bộ phận hoặc tổ chức khác thuộc Tập Đoàn CapitaLand;

b)     các đối tác liên doanh/liên minh của chúng tôi;

c)     các đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và chuyên gia tư vấn đã ký hợp đồng để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, vận hành hoặc các dịch vụ khác như viễn thông, công nghệ thông tin, thanh toán, bảng lương, đào tạo, nghiên cứu thị trường, kho và lưu trữ;

d)     bất kỳ đối tác kinh doanh là bên thứ ba cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc tài trợ cho các cuộc thi hoặc các chương trình quảng cáo khác, cho dù có hợp tác với chúng tôi hay không, và khi được pháp luật cho phép;

e)     công ty bảo hiểm hoặc điều tra viên bảo hiểm và nhà cung cấp tín dụng;

f)      công ty lưu trữ hồ sơ tín dụng, hoặc trong trường hợp vi phạm hoặc tranh chấp, bất kỳ cơ quan thu hồi nợ hoặc trung tâm giải quyết tranh chấp nào;

g)     bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, người nhận chuyển giao hoặc người nhận chuyển nhượng (thực tế hoặc tiềm năng) để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài sản (có thể mở rộng cho bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc mua bán tài sản nào) liên quan đến Tập đoàn CapitaLand;

h)     các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi như kiểm toán viên và luật sư;

i)       cơ quan quản lý Nhà nước hoặc cơ quan thi hành luật hoặc cơ quan tuân thủ luật để tuân thủ quy định pháp luật hoặc nguyên tắc và quy định bởi cơ quan Nhà nước;

j)       bất kỳ người nào mà chúng tôi chuyển giao hoặc có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của chúng tôi, bao gồm như: khi chúng tôi nhận các dịch vụ của tổ chức là bên thứ ba để xử lý bất kỳ nội dung Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích được thông báo cho Quý Khách hàng theo Chính Sách này;

k)     các ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ; và

l)       bất kỳ bên nào khác có thể được Quý Khách hàng đồng ý, theo chỉ định của Quý Khách hàng hoặc có thể được chúng tôi thông báo cho Quý Khách hàng trong các thông báo tiếp theo.

Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng được chia sẻ với bên thứ ba - hoạt động với một thành viên của Tập đoàn CapitaLand với tư cách là người đồng kiểm soát theo GDPR, theo phạm vi được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng thông tin bổ sung về trách nhiệm của từng người đồng kiểm soát, bất kỳ phương tiện cụ thể mà Quý Khách hàng có thể thực thi quyền của mình và người liên hệ chính cho các yêu cầu đó liên quan đến quyền của Quý Khách hàng.

3.9            Chúng tôi yêu cầu các tổ chức ngoài Tập đoàn CapitaLand xử lý hoặc có được Dữ Liệu Cá Nhân là các nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, xác nhận việc bảo mật dữ liệu này, cam kết tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân và tuân thủ PDPA, GDPR và bất kỳ quy định pháp luật bảo vệ dữ liệu nào khác. Theo yêu cầu của các luật này, chúng tôi có thể được yêu cầu có các thỏa thuận cụ thể với các bên thứ ba đó để điều chỉnh và đảm bảo quyền bảo vệ dữ liệu của Quý Khách hàng. Chúng tôi cũng yêu cầu các tổ chức này chỉ sử dụng thông tin cho mục đích của chúng tôi và tuân theo chỉ dẫn của chúng tôi đối với thông tin đó.

4.               Chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân

4.1            Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng có thể được lưu trữ trong các máy chủ đặt ở nước ngoài. Ngoài ra, như được mô tả ở trên, để thực hiện việc kinh doanh của chúng tôi, có thể cần chia sẻ thông tin về Quý Khách hàng với và giữa các công ty và chi nhánh liên quan của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, một số có thể được đặt tại các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của Quý Khách hàng. Các quốc gia đó có thể không đủ tiêu chuẩn bảo vệ tương tự như quốc gia cư trú của Quý Khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng được truyền bên ngoài quốc gia cư trú của Quý Khách hàng được bảo vệ đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển giao đó tuân thủ các yêu cầu của pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

4.2            Đối với các hoạt động của chúng tôi tại EU, CapitaLand Investment Limited (công ty mẹ của The Ascott Limited), CL International Management (UK) Limited, The Ascott Limited và Citadines SA (công ty con thuộc sở hữu 100% của The Ascott Limited) là bên kiểm soát dữ liệu chính cuối cùng để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và các chi tiết liên hệ tương ứng như sau:

CapitaLand Investment Limited (CLI)

Địa chỉ: 168 Robinson Road #30-01 Capital Tower Singapore 068912

Địa chỉ email: data.protection@the-ascott.com

Số điện thoại liên hệ: +33141057879

CL International Management (UK) Ltd

Địa chỉ: 6th Floor 2 London Wall Place, London, England, EC2Y 5AU

The Ascott Limited

Địa chỉ: 168 Robinson Road #30-01 Capital Tower Singapore 068912

Địa chỉ email: data.protection@the-ascott.com

Số điện thoại liên hệ: +33141057879

Citadines SA

Địa chỉ: 120 rue jean jaurès F-92532 Levallois-Perret cedex France

Địa chỉ email: dpo.eu@the-ascott.com

Số điện thoại liên hệ: +33 (0)1 41 05 78 00

CapitaLand Investment Limited và các công ty liên quan và công ty liên kết của CapitaLand Investment Limited được gọi chung là “Tập đoàn CapitaLand”.

Đại diện tại EU: Ông Stephane Mayere

 

5.               Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

5.1            Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng với điều kiện việc giữ lại là cần thiết cho các mục đích mà theo đó Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập và (i) trong hầu hết các trường hợp, tối đa 7 năm; hoặc (ii) đối với các hoạt động của chúng tôi tại EU, tối đa 10 năm, trừ khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu khác đi hoặc để bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc có sự yêu cầu ngừng lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân từ phía Quý Khách hàng sau khi giao dịch giữa chúng tôi và Quý Khách hàng đã kết thúc. Khi chúng tôi không còn yêu cầu Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân đó theo chính sách nội bộ của chúng tôi.

6.               Quyền của Quý Khách hàng

6.1            Quý Khách hàng có các quyền sau đây, theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (trừ trường hợp việc thực thi các quyền này bị hạn chế theo quy định pháp luật hiện hành - ví dụ: do thủ tục tố tụng tư pháp hoặc thực hiện điều tra), mà có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan theo thông tin liên hệ được cung cấp trong Đoạn 10.1 dưới đây:

a)      có được xác nhận của chúng tôi về việc Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng có được xử lý hay không và yêu cầu một bản sao thông tin của Quý Khách hàng. Khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của Quý Khách hàng ở định dạng dễ truy cập và hỗ trợ chuyển một số thông tin này cho bên thứ ba;

b)     chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi có về Quý Khách hàng là chính xác và được cập nhật. Chúng tôi hiểu rằng thông tin này thay đổi thường xuyên với những thay đổi về địa chỉ và hoàn cảnh cá nhân khác. Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể để chúng tôi có thể cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào chúng tôi có về Quý Khách hàng. Dữ Liệu Cá Nhân không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ mà Quý Khách hàng yêu cầu;

c)      khi việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng được thực hiện bằng hình thức tự động, Quý Khách hàng có quyền nhận Dữ Liệu Cá Nhân mà Quý Khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy hoặc có thể yêu cầu truyền đến bộ điều khiển khác;

d)     Quý Khách hàng có thể yêu cầu xóa hoặc giới hạn mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng trong trường hợp việc lưu giữ hoặc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng không còn cần thiết cho việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ theo hợp đồng đã giao kết giữa hai bên;

e)      nếu chúng tôi xử lý thông tin của Quý Khách hàng dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi như nêu trên hoặc cho lợi ích công cộng, Quý Khách hàng có thể phản đối việc xử lý này theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của Quý Khách hàng và chúng tôi, nếu có. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin của Quý Khách hàng trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để tiếp tục xử lý hoặc khi cần thiết vì lý do pháp lý. Đối với trường hợp Quý Khách hàng đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu của Quý Khách hàng cho các mục đích ngoài việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ theo hợp đồng đã giao kết giữa hai bên, chẳng hạn như cho mục đích tiếp thị, Quý Khách hàng có thể phản đối bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong phương thức trao đổi thông tin hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các thông tin chi tiết được nêu tại Đoạn 10.1 dưới đây;

f)      ngăn chặn việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đang gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại không chính đáng và đáng kể hoặc mất mát cho Quý Khách hàng hoặc cá nhân khác;

g)     được thông báo về việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng để đưa ra các quyết định tự động liên quan đến Quý Khách hàng khi các quyết định đó có ảnh hưởng về mặt pháp lý hoặc tác động bất lợi đến Quý Khách hàng, và để có được thông tin cần thiết cho việc đưa ra quyết định, cũng như mức độ quan trọng và hệ quả của quá trình này; và

h)     gửi khiếu nại về cách thức Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng được sử dụng cho cơ quan giám sát. Nếu Quý Khách hàng ở tại EU, Quý Khách hàng có thể liên hệ với cơ quan giám sát tại quốc gia thành viên EU nơi cư trú hoặc nơi làm việc của mình hoặc nơi có thành viên có liên quan của Tập đoàn CapitaLand đã sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng.

6.2            Trường hợp chúng tôi dựa vào sự đồng ý của Quý Khách hàng để sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng có quyền thu hồi sự đồng ý đó vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, việc thu hồi này sẽ không ảnh hưởng tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý của Quý Khách hàng trước khi Quý Khách hàng có thu hồi đó.

 

Nếu Quý Khách hàng thu hồi sự đồng ý cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích và tùy thuộc vào bản chất của yêu cầu của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể sẽ không thể tiếp tục cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho Quý Khách hàng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Quý Khách hàng đồng ý cho chúng tôi về việc sử dụng số điện thoại Singapore của Quý Khách hàng để nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo, mọi sự đồng ý như vậy được cung cấp sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Quý Khách hàng thu hồi sự đồng ý của mình theo các điều khoản được quy định tại Chính Sách này. Nếu Quý Khách hàng không muốn (các) số điện thoại Singapore của mình được sử dụng để nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan và chỉ định cụ thể rằng Quý Khách hàng muốn thu hồi sự đồng ý của mình cho mục đích đó.

6.3            Trường hợp chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng dựa trên các lợi ích hợp pháp được đề cập tại Đoạn 3.3 ở trên, Quý Khách hàng có thể phản đối việc xử lý này trong một số trường hợp cụ thể. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin của Quý Khách hàng, trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để tiếp tục xử lý hoặc khi cần thiết vì lý do pháp lý.

6.4            Trong trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu, việc Quý Khách hàng thực thi các quyền được mô tả hoặc đề cập ở trên sẽ được miễn phí. Trong tất cả các tình huống khác, chúng tôi có thể tính phí để trả chi phí xác minh yêu cầu và định vị, truy xuất và sao chép bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

6.5            Nếu Quý Khách hàng muốn thực thi bất kỳ quyền nào của mình hoặc khiếu nại về cách thức Tập đoàn CapitaLand xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan theo thông tin liên hệ được cung cấp tại Đoạn 10.1 dưới đây.

7.               Quản lý và Bảo mật

7.1            Chúng tôi đã chỉ định Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu giám sát việc quản lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng theo Chính Sách này và pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi đào tạo nhân viên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng để tôn trọng tính bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng và chúng tôi chấp hành nghiêm túc tất cả các quy định pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

8.               Chính sách Tiếp thị qua điện thoại

8.1            Phần này quy định chính sách tiếp thị qua điện thoại của chúng tôi chỉ liên quan đến Quý Khách hàng cá nhân của các số điện thoại Singapore và được phát triển để tuân thủ các quy định Do Not Call (“DNC”) theo PDPA. Chính sách tiếp thị qua điện thoại của chúng tôi áp dụng cho Tập đoàn CapitaLand trừ khi chúng tôi đã thông báo cho Quý Khách hàng bằng văn bản.

8.2            Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định DNC và sự lựa chọn của Quý Khách hàng về việc nhận tin nhắn quảng cáo và tiếp thị:

a)      Nếu Quý Khách hàng đã đăng ký số điện thoại Singapore của mình với đơn vị đăng ký DNC Singapore, chúng tôi sẽ không gửi cho Quý Khách hàng tin nhắn quảng cáo và tiếp thị qua SMS, fax, cuộc gọi và các phương tiện khác (nếu có) đến số điện thoại của Quý Khách hàng.

b)     Tuy nhiên, nếu trước đây Quý Khách hàng đã đồng ý cho chúng tôi gửi những tin nhắn như vậy đến số điện thoại Singapore của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Quý Khách hàng thu hồi sự đồng ý, bất kể số điện thoại có đăng ký DNC hay không.

c)      Ngoài ra, nếu Quý Khách hàng hiện đang có mối liên hệ với chúng tôi, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đó, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho Quý Khách hàng tin nhắn quảng cáo hoặc tiếp thị qua SMS, fax, cuộc gọi hoặc bất kỳ phương tiện nào tới số điện thoại của Quý Khách hàng, về sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến mối quan hệ hiện tại bất kể nội dung đăng ký của Quý Khách hàng với đơn vị đăng ký DNC, trừ khi Quý Khách hàng từ chối nhận các tin nhắn như vậy.

9.               Liên hệ với chúng tôi

9.1            Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này hoặc liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng hoặc Quý Khách hàng muốn có quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa hồ sơ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng, vui lòng liên hệ Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan:

Tất cả các quốc gia (trừ EU, UK và Georgia)

Tên: Lena Siau, Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu, CapitaLand Investment Limited

Email: groupdpo@capitaland.com

Số: +65 6713 3107

UK, EU và Georgia (Căn hộ dịch vụ/Khách sạn)

Đối với các cá nhân cư trú tại EU (trừ Đức), UK và Georgia, vui lòng liên hệ Nhân viên bảo vệ dữ liệu bên dưới:

Tên: Stephane Mayere  (Representing the CapitaLand Group – CapitaLand Investment Limited, CL International Management (UK) Ltd, The Ascott Limited, Citadines SA)

Email: data.protection@the-ascott.com

Số điện thoại: +33 1 4105 7879

Đối với người cư trú tại Đức, vui lòng liên hệ Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu bên dưới:

Tên: Daniela Hartjes

Email: dpo.eu@the-ascott.com

Số: + 33 1 4105 7881

Malaysia

Đối với các cá nhân cư trú tại Malaysia, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu bên dưới:

Tên: Low Sue Fung

Email: CMAMYDPO@capitaland.com

Số: +60 3 2279 9888

 

Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo phiên bản tiếng Malay của Chính sách này có sẵn tại đây.

 

10.            Luật điều chỉnh

10.1          Chính Sách này và việc Quý Khách hàng sử dụng website sẽ được áp dụng theo của pháp luật Singapore.

10.2          Để rõ ràng, pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành sẽ được áp dụng để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng.

11.            Rà soát Chính Sách

11.1          Chính Sách này sẽ được chúng tôi rà soát tùy từng thời điểm. Chúng tôi có thể sẽ cập nhật Chính Sách này để phù hợp với quy định mới của pháp luật và công nghệ mới, sự thay đổi về hoạt động, thực tiễn và môi trường kinh doanh. Nếu Quý Khách hàng không chắc chắn về việc có đang đọc phiên bản mới nhất hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

(Hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2022)