Hoạt động kinh doanh

CapitaLand đang bước vào một giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra chuỗi giá trị bền vững và gia tăng lợi nhuận cho các bên liên quan. Cơ cấu hoạt động dưới đây cho phép chúng tôi khai thác tối đa những lợi thế cạnh tranh và năng lực cốt lõi của mình trên đa dạng các loại tài sản.

* Real estate investment trust (REIT) = Quỹ tín thác đầu tư bất động sản